E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Rządowy program in vitro

Klinika Gyncentrum jest realizatorem Rządowego Programu Zdrowotnego pn. „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. 

 

Problem niepłodności

Według danych WHO problemem bezdzietności dotkniętych jest ok. 60-80 mln par na świecie. W krajach rozwiniętych, w tym w Polsce, problem ten dotyczy 10-15% par w wieku prokreacyjnym. Eksperci szacują, że ok. 15 tys. par w Polsce wymaga leczenia metodą in vitro.

Metoda zapłodnienia in vitro polega na medycznie wspomaganym procesie zapłodnienia komórki jajowej poza organizmem kobiety. Zapłodnienie pozaustrojowe polega na połączeniu komórki jajowej i plemnika poza układem rozrodczym kobiety (w warunkach laboratoryjnych). Proces ten poprzedzony jest farmakologiczną stymulacją owulacji. Powstały w ten sposób zarodek przenoszony jest do macicy kobiety, gdzie po zagnieżdżeniu rozwija się normalnie, jak w przypadku ciąży uzyskanej naturalnie. Metoda zapłodnienia in vitro jest stosowana w przypadku par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały.


O programie

Rządowy Program Zdrowotny pn. „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” ma na celu przede wszystkim zapewnienie równego dostępu oraz możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego wszystkim niepłodnym parom.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest rozpoznanie bezwzględnej przyczyny niepłodności przez lekarza lub udokumentowane nieskuteczne leczenie trwające nie krócej niż 12 miesięcy.

Decyzję o zakwalifikowaniu pary do Programu mogą podjąć wyłącznie lekarze z ośrodków będących realizatorami Programu, na podstawie ściśle określonych i jednolitych dla całej Polski kryteriów, określonych w warunkach realizacji Programu.

Każda para, która zostanie objęta Programem ma prawo do skorzystania z trzech prób procedury wspomaganego rozrodu. W ramach jednego cyklu finansowana będzie:

 • część kliniczna, w tym porady lekarskie, przeprowadzenie kontrolowanej stymulacji jajeczkowania, badania: estradiolu i progesteronu, pobranie plemników z nasienia, punkcję jajników w celu pobrania komórek jajowych, znieczulenie anestezjologiczne, badania w kierunku chorób zakaźnych
 • część biotechnologiczna, w tym preparatyka nasienia, zapłodnienie metodą zapłodnienia pozaustrojowego, hodowla zarodków i przeniesienie zarodków, kriokonserwacja zarodków oraz przechowywanie ich do czasu wykorzystania.

Finansowanie w ramach Programu nie obejmuje natomiast wizyt przed kwalifikacją, badań laboratoryjnych koniecznych do kwalifikacji oraz leków do stymulacji.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Minister Zdrowia.

Klinika będąca realizatorem programu ma obowiązek, raz na miesiąc, przekazywać do Ministerstwa Zdrowia sprawozdania merytoryczne i finansowe z wykonania Programu.

Dane osobowe pacjentów są chronione. Nikt poza osobami uprawnionymi do ich przetwarzania nie ma dostępu do danych identyfikujących pacjentów i dzieci. 
 

Kto może uczestniczyć w programie?

Program umożliwia skorzystanie z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest rozpoznanie bezwzględnej przyczyny niepłodności przez lekarza lub udokumentowane nieskuteczne leczenie trwające nie krócej niż 12 miesięcy.

Do programu kwalifikowani będą również pacjenci, u których w przyszłości może dojść do utraty płodności tzw. pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych oraz zakaźnych.

Kobieta w dniu zgłoszenia do Programu nie może mieć ukończonego 40-go roku życia. Nie ma ograniczeń wiekowych dla mężczyzn.

Program nie określa statusu prawnego pary tzn. że z Programu będą mogły skorzystać również pary, które nie pozostają w związku małżeńskim.


Wskazania do leczenia niepłodności w ramach Programu

Kobieta

1. Czynnik jajowodowy:

 • trwałe i nieodwracalne uszkodzenie jajowodów
 • brak szansy powodzenia leczenia operacyjnego niepłodności
 • upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej

2. Czynnik jajnikowy:

 • brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej indukcji jajeczkowania

3. Endometrioza:

 • I i II stopień (tak jak w niepłodności idiopatycznej)
 • III i IV stopień (tak jak w czynniku jajowodowym)

4. Niepłodność idiopatyczna (niewyjaśnionego pochodzenia):

 • u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli niepłodność trwa dłużej niż 24 miesiące,
 • u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli niepłodność trwa dłużej niż 12 miesięcy


Mężczyzna

 • gęstość plemników poniżej 3 mln/ml nasienia, jeżeli niepłodność trwa dłużej niż 12 miesięcy
 • gęstość plemników 3-15 mln/ml nasienia, jeżeli niepłodność trwa dłużej niż 24 miesiące
   

Co uniemożliwia kwalifikację pary do Programu?

 • Brak możliwości pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów
 • Przewidywane ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania, gdy FSH jest poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub gdy hormon AMH jest poniżej 0,5 ng/mL
 • Nieprawidłowa odpowiedź na wcześniejsze stymulacje jajeczkowania, w wyniku czego nie udało się pozyskać komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • Nawracające poronienia w tym samym związku
 • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • Brak macicy
   

Procedura przystąpienia do Programu

Para, która chce przystąpić do Programu, powinna zgłosić się do jednego z ośrodków realizujących Program. Lista ośrodków biorących udział w Programie dostępna jest na: www.invitro.gov.pl/realizatorzy. Para może wybrać dowolny ośrodek bez względu na miejsce zamieszkania (brak rejonizacji).

Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

Para zobowiązana jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji regulaminu udziału w Programie. Dokumenty podpisywane są w siedzibie kliniki wybranej przez parę.  

Dane osobowe pacjentów są chronione. Nikt poza osobami uprawnionymi do ich przetwarzania nie ma dostępu do danych identyfikujących pacjentów i dzieci.  

Po zakwalifikowaniu do Programu para zostaje wpisana na listę pacjentów oczekujących na leczenie w danej klinice.

Para może zrezygnować z udziału w Programie w każdym momencie. Może również dokonać zmiany pierwotnie wybranej kliniki – tylko raz i nie w każdym momencie (szczegóły na http://www.invitro.gov.pl/jak-przystapic-do-programu).